Over Ons

Over de Buurtpreventie

Tot februari 2014 had in de wintermaanden het donkere dagen offensief plaats. Dit was een staande controle op alle inkomende en uitgaande voertuigen door de plaatselijke politie, waarbij ook burger vrijwilligers aansloten om de bestuurders en inzittenden te wijzen op inbraakgevoelige situaties in en rondom hun woningen. Deze controles werden op diverse plaatsen uitgevoerd in de gemeente Vught. Aansluitend aan deze controles werd er te voet gesurveilleerd in de wijken. Ook zijn er diverse andere acties geweest waarbij burgervrijwilligers waren betrokken tw. “samen tegen inbrekers” en “samen tegen zakkenrollers”. Deze acties blijven voorlopig bestaan en worden gecoördineerd door de Politie.

Medio februari 2014 werd het plan gelanceerd om naast bovengenoemde acties een project Buurtpreventie op te gaan zetten, deze als zelfstandige eenheid te laten opereren en daardoor frequenter in de diverse wijken zichtbaar te zijn.

Dit heeft als voordeel dat de reguliere politie v.w.b. inzet niet teveel belast zal gaan worden en de vrijwilligers wekelijks een aantal momenten zichtbaar zullen zijn in de woonwijk. Uiteraard zal de nieuwe organisatie worden opgezet onder coördinatorschap van een tweetal vertegenwoordigers van Politie en Gemeente, in dit geval Mischa Vos van de Nationale Politie, Eenheid Oost-Brabant| (District Den Bosch) Basisteam Meierij locatie Boxtel en Pieter van den Broek, adviseur Openbare orde & Veiligheid van de Gemeente Vught. Als vertegenwoordigers van de vrijwilligers werden een tweetal “kartrekkers” aangesteld in de persoon van Ton Raes en Frans van Iersel. Via hen lopen de contacten voor wat betreft de praktische uitvoering met gemeente, politie alsmede woningstichting Woonwijze. Tevens zijn zij de coördinatoren van de buurtpreventie teams en het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, ook zullen zij de “maandplanning” samenstellen, de wijkgerichte acties opzetten en de verantwoordelijkheid hebben over het goed functioneren van het project. Na een proefperiode die spoedig na deze presentatie zal worden gehouden streven we ernaar om op korte termijn een groep vrijwilligers bereid te vinden om per maand een aantal avonden opvallend door de wijken te surveilleren. Om vrijwilligers te gaan werven zullen in diverse wijken acties worden gehouden door middel van flyeren en aanwezig te zijn met een partytent met statafels waar informatie kan worden ingewonnen en de benodigde inschrijfformulieren worden verstrekt. Deze acties zullen via de lokale media vooraf worden aangekondigd.

Bij de start van de buurtpreventie zal de burgemeester van Vught opvallende gele jassen en hesjes met opschrift “buurtpreventie”, zaklampen alsmede benodigde attributen voor een goed en herkend functioneren uit reiken. De buurtpreventieteams zullen ook worden uitgerust met portofoons, dit voor de noodzakelijke onderlinge communicatie. Ook zullen in de diverse wijken bordjes ”BUURTPREVENTIE” worden geplaatst. Het streven is om gedurende het gehele jaar in Vught toezicht in de wijken te gaan houden, waarbij op diverse dagen in de avond- en nachtelijke uren rondes worden gelopen. Afhankelijk van het aantal per dag beschikbare vrijwilligers kunnen een of meerdere wijken worden gelopen, dit wordt per maand in een planning verwerkt.

Het streven is om de vrijwilligers in hun eigen woonomgevingen te laten lopen, dit i.v.m. herkenbaarheid van straten, stegen, voertuigen en bewoners. Hierdoor zijn bekenden ook eerder bereid om waardevolle informatie te verstrekken

Naar aanleiding van de aan te treffen situaties worden er buiten de directe verbinding met de surveillanceauto van de politie, mogelijk ook contacten gelegd met jongerenopbouwwerk alsmede opbouwwerk/wijkwerk Vught. Voor zover mogelijk zal de Politie de coördinatoren van de vrijwilligers op de dag van controle voorzien van recente en relevante informatie die de nodige zorg en aandacht nodig hebben in de te belopen wijk(en).

Op basis van die verkregen informatie wordt er ingespeeld op actuele vormen van criminaliteit, zoals auto- en woninginbraken. Door aanwezigheid in de wijken en informatieverstrekking aan de bewoners wordt getracht iedereen te motiveren verdachte situaties direct door te geven, zodat de reguliere politie daar snel op in kan spelen. Bewoners in diverse wijken en straten zullen door de vrijwilligers van de buurtpreventie worden gemotiveerd ook direct contact met elkaar op te nemen als er b.v. verdachte personen in de wijk lopen. Het streven is middels via de sociale media diverse contacten te maken en berichten door te geven b.v. via twitter en facebook.

De buurtpreventie in de gemeente Vught heeft ook een eigen mailadres: buurtpreventievught@hotmail.com

WILT U OOK LID WORDEN?

Klik dan hier